Leveringsvoorwaarden


 

Artikel 1: Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met HortiTaal. Inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing tenzij uitdrukkelijk overeengekomen.

 

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst tussen HortiTaal en opdrachtgever komt tot stand door bevestiging van de opdracht door HortiTaal.

 

Artikel 3: Wijzigingen

Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

 

Artikel 4: Beëindiging van de overeenkomst

De overeenkomst eindigt door voltooiing van de opdracht. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is slechts mogelijk tegen betaling van schadevergoeding. Deze schadevergoeding bedraagt 100% van het niet geleverde deel van de overeenkomst.

 

Artikel 5: Ontbinding

HortiTaal komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst toe indien de opdrachtgever, na een schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van 14 dagen wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van één of meer wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

In geval van surseance van betaling, aanvraag van faillissement, onder curatele stelling of liquidatie van zaken van de opdrachtgever of wanneer opdrachtgever wordt ontbonden, vereffend of anderszins wordt beëindigd, heeft HortiTaal het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst onmiddellijk de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door HortiTaal geleden schade.

 

Artikel 6: Termijn van uitvoering

Indien in de overeenkomst een termijn met betrekking tot de werkzaamheden is genoemd, verplicht HortiTaal zich naar uiterst vermogen binnen deze termijn de werkzaamheden af te ronden. Overschrijding van de termijn leidt nimmer tot aansprakelijkheid en/of schadevergoeding.

 

Artikel 7: Geheimhouding

Partijen zijn verplicht om vertrouwelijke informatie die voor de uitvoering van de overeenkomst uitgewisseld wordt, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de soort informatie.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

HortiTaal is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van HortiTaal. Voornoemde aansprakelijkheid is, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van HortiTaal beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal de factuurwaarde van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst.

 

Artikel 9: Honorarium

Alle in de overeenkomst genoemde prijzen worden in euro’s weergegeven en zijn  exclusief BTW.

 

Artikel 10: Betalingsvoorwaarden

Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. Indien betaling niet binnen dertig dagen plaatsvindt, is HortiTaal gerechtigd zonder waarschuwing vooraf de diensten op te schorten. Wanneer betaling vervolgens niet binnen de door HortiTaal gestelde termijn geschiedt, mag HortiTaal de overeenkomst ontbinden. In dat geval is de opdrachtgever aansprakelijk voor de door HortiTaal geleden schade.

Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn vermeerderd met drie procent (3%) met een minimum van in totaal acht procent (8%) per jaar.

Indien HortiTaal bij wanprestatie van de opdrachtgever tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen vijftien procent (15%) van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan.

 

Artikel 11: Overmacht

In situaties van overmacht verplichten partijen zich op de kortst mogelijke termijn de wederpartij in kennis te stellen van de overmachtsituatie. Overmacht schort de rechten en plichten uit hoofde van de overeenkomst op. Partijen zullen met elkaar in overleg treden over hoe de overeenkomst te vervolgen. Indien overmacht naleving van de overeenkomst onmogelijk maakt, heeft de andere partij het recht om de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar iets verschuldigd zullen zijn.

 

Artikel 12: Geschillen

Alvorens partijen zich tot de rechter wenden, dienen zij eerst te proberen in onderling overleg tot een voor beide partijen bevredigende oplossing te komen.

Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijkingen, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Zutphen, NL zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan. HortiTaal blijft echter bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

 

Artikel 13: Toepasselijk recht

Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Daar waar de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet in voorziet, is overeenkomstig het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 14: Partiële nietigheid

Indien enige bepaling in de overeenkomst of deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. HortiTaal en de opdrachtgever treden in overleg teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

 

Artikel 15: Versie, en wijziging voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aangegaan na 1 januari 2013. HortiTaal behoudt het recht voorwaarden tussentijds te wijzigen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. HortiTaal zal de gewijzigde voorwaarden tijdig communiceren.